Aldarte

ALDARTE

Centro de atención a gays, lesbianas y trans

Centro de estudios y documentación por las libertades sexuales

Bullying-a eta LGTBI+ kolektiboaren kontrako indarkeria arautu gabeko

Bullying-a eta LGTBI+ kolektiboaren kontrako indarkeria arautu gabeko
Kontzeptua eta Koordinazioa: ALDARTE
EGILEAK: LALA MUJIKA FLORES

Zer lortu nahi dugu gidaliburu honekin?:
a) Ikuspuntuak, enfokeak, proposamenak eta baliabideak eskain nahi
ditugu, arautu gabeko heziketaren alorrean diharduten pertsonen –
profesionalak zein boluntarioak– esku hartzea hobetzeko
b) Zenbait arazo soziali erantzun nahi diegu (LGTBIfobia, esaterako),
esanguratsuak izan arren ez ohi direlako lantzen arautu gabeko
heziketan.
c) Gogoeta bultzatu nahi dugu eta ekimen eta esperientzia zehatzak
sustatu, pertsona LGTBIen errealitatea hobetze aldera arautu gabeko
heziketaren alorrean.
Norentzat ari gara?:
Oro har, arautu gabekoaren esparru horretan ume eta gazteekin ari diren
hezitzaileentzat: aisialdiko taldeak, kultur zentroak, babespeko etxeak,
gazteguneak, ludotekak, kirol elkarteak etab.

CONCEPTO Y COORDINACIÓN: ALDARTE
AUTORIA: LALA MUJIKA FLORES
BILBAO. 2016

Con esta guía pretendemos:
a) Ofrecer perspectivas, enfoques, propuestas e instrumentos para la
mejora en la intervención de las personas que trabajan o son
voluntarias en el ámbito de la educación no formal.
b) Responder a problemas sociales que son significativos (como es la
LGTBIfobia) y que no son atendidos en el ámbito de la educación no
formal
c) Favorecer la reflexión y potenciar experiencias o iniciativas concretas
orientadas a mejorar la realidad de las personas LGTBI en el ámbito de
la educación no formal.
A quien nos dirigimos:
En general a aquellas personas educadoras que de una u otra forma
intervienen en este espacio no formal con menores y jóvenes: grupos de
tiempo libre, centros culturales, pisos tutelados, gaztegunes, ludotecas,
organizaciones deportivas, etc.

Enlaces de interés