Aldarte

ALDARTE

Centro de atención a gays, lesbianas y trans

Centro de estudios y documentación por las libertades sexuales

Consultoría

ZERBITZUAK / SERVICIOS

ZERBITZU JURIDIKOA

A) Gainbegiratzea, sexu aniztasunaren eta genero identitatearen ikuspegitik, elkarteei, erakundeei, administrazio publikoei, sindikatuei edo gizartekintzako enpresei zuzendua, haien egiteko hauetarako:

•Hitzarmen kolektiboen idazte eta berrikusketak
•Elkarteen estatutuen eta barne araudien prestatzea eta gainbegiratzea
•Plan estrategikoak

B) Administrazio publikoentzako txosten juridikoak prestatzea, onartu beharreko arau aukera desberdinen artean, edukiari, haien arteko aldeei eta idazkerari dagokienean:

•LGTBIQ alorrari bereziki loturiko legeztapenak.
•LGTBIQ ikuspuntua sartzea bestelako edozein lege motatan.

C)Ikerketa juridikoak egitea, Justizia Administrazioak, sexu aniztasunari eta genero identitateari dagokienean duen jokamoldea aztertzeko

•Egoera zibileko erregistroak.
•Epaitegiak.
•Administrazioen web guneak.

D)Aholkularitza, sexu aniztasuna kontuan hartuko duten jardute protokoloak egiterakoan, honako lan alorretan:

•Polizia taldeetan (Ertzaintza, Udaltzainak…).
•Epaitegietan.
•Lankidetza zerbitzuetan (Biktimen arretarako zerbitzua, IRSE, SAER, SOJ)

E) Epailearen prozedura guztietan esku hartzea jurisdikzio-ordenak (laborala, penala, zibila...) garrantzi bereziko elementuak parte har dezan eta sentsibilizaziorako, erreibindikaziorako, jarrera homofobikoak, lesbofobikoak eta transfobikoak salaketarako helburu batekin eta LGTBIQ pertsonen eskubideen alde .

AZTERKETAK, DIAGNOSTIKOAK ETA IKERKETA SOZIOLOGIKOAK

Azterketa, diagnostiko eta ikerketak egiten ditugu, beti sexu aniztasunaren eta genero identitateen ikuspegitik, hala nola:

•LGTBIQ kolektiboen egoera eta errealitatea
•Tratu txarrak LGTBIQ harremanetan
•Jazartze homofobiko eta transfobikoa
•Familia aniztasuna
•Immigrazioa
•Kirola
•Ahalmen urritasuna
•Emakume lesbianak
•Gazteak
•Adinekoak
•LGTBIQ alorreko memoria historikoa
•Bestelako gaiak…; galde iezaguzu

SEXU ANIZTASUNAREN ETA GENERO IDENTITATEAREN IKUSPUNTUAK EKARRI ETA EGOKITU ERAKUNDE PUBLIKO ETA PRIBATUEI, GGKEEI, GIZARTEKINTZAKO ENPRESEI, SINDIKATUEI…, HONAKO EGITEKO HAUETAN:

•Berdintasun planak
•Gida planak
•Bereizkeriaren aurkako planak
•Plan estrategikoak
•Txostenak
•Sentsibilizazio proiektuak
•Bestelakoak…; galde iezaguzu

HOMOFOBIA, LESBOFOBIA ETA TRANSFOBIARI AURREA HARTZEKO ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO PROTOKOLOAK EGITEA, HONAKO ALOR HAUETAN:

•Hezkuntza
•Lan alorra
•Emigrazioa
•Osasuna
•Kirola
•Justizia
•Bestelakoak…; galde iezaguzu


MATERIAL DIDAKTIKO ETA SENTSIBILIZAZIORAKOAK PRESTATZEA

•Gidak, ipuinak, jolasak, lan koadernoak, fitxa didaktikoak prestatzea
•Sentsibilizazio kanpainetarako eskuorriak eta afixak diseinatzea
•Lehen eta bigarren hezkuntzarako hezkuntza programak diseinatzea
•Hezkuntza sisteman garatzeko proiektuetarako edukiak prestatzea
•Bestelakoak…; galde iezaguzu

BESTELAKO LANAK

•Jardunaldi, biltzar, mintegi eta abarren antolakuntza
•Sentsibilizazio kanpaina publikoetarako aholkularitza
•Idazkaritza teknikoen kudeaketa
•Aholkularitza enpresa, sindikatu eta alderdi politikoei, publizitate          kanpainak egiterakoan
•Komunikazio planak
•Bestelako gaiak…; galde iezaguzu

-------------------------------------------------------------------------------------

SERVICIO JURÍDICO

A) Supervisión para asociaciones, organizaciones, administraciones públicas, sindicatos y/o empresas de carácter social, desde una mirada DSIG (Diversidad Sexual Identidad de Género) en relación a la:

•Redacción y revisión de convenios colectivos.
•Elaboración y supervisión de la redacción de Estatutos sociales y normativas internas
•Planes estratégicos

B) Realización de informes jurídicos para las administraciones públicas en relación al contenido, comparativa, y redacción de las diferentes normativas a aprobar:

•Legislaciones específicas del ámbito LGTBIQ.
•Perspectiva LGTBIQ de cualquier otra norma o Ley

C)Realización de estudios jurídicos sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia desde una perspectiva DSIG y de género

•Registros Civiles.
•Juzgados.
•Páginas web. de las Administraciones.

D)Asesoramiento para la realización de Protocolos de actuación que integren la perspectiva DSIG en diferentes ámbitos de trabajo como:

•Cuerpos Policiales (Ertzaintza, Policías Locales…).
•Juzgados.
•Servicios de Cooperación (Servicio de atención a la víctima, IRSE, SAER, SOJ)

E) Intervención en procedimientos judiciales de todos los órdenes jurisdiccionales (laboral, penal, civil…) en los que concurra un elemento de especial trascendencia y con un objetivo de sensibilización, reivindicación, denuncia de actitudes homófobas, lesbófobas o transfóbicas y en defensa de los derechos de las personas LGTBIQ.

ESTUDIOS, DIAGNÓSTICOS E INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS

Realizamos estudios, diagnósticos e investigaciones desde la perspectiva de la diversidad sexual e identidades de género, por ejemplo:

•Situación y realidad de los colectivos LGTBIQ
•Maltrato en las relaciones LGTBIQ
•Bullying homofóbico y transfóbico
•Diversidad familiar
•Inmigración
•Deporte
•Discapacidad
•Mujeres lesbianas
•Jóvenes
•Mayores
•Memoria histórica LGTBIQ
•otros temas…, consúltanos.

ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DSIG PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ONGD, EMPRESAS DE CARÁCTER SOCIAL, SINDICATOS,….EN LA REALIZACIÓN DE:

•Planes de igualdad
•Planes directores
•Planes antidiscriminatorios
•Planes estratégicos
•Informes
•Proyectos de sensibilización
•Otros…Consúltanos

REALIZACIÓN DE PROTOCOLOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA HOMOFOBIA, LESBOFOBIA Y TRANSFOBIA Y POR LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO:

•Educativo
•Laboral
•Emigración
•Salud
•Deporte
•Justicia
•Otros… consúltanos

ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE SENSIBILIZACIÓN

•Elaboración de Guías, cuentos, juegos, cuadernos de trabajo, fichas didácticas
•Diseño de folletos y carteles para campañas de sensibilización
•Diseño de Programas educativos para primaria y secundaria.
•Elaboración de contenidos para proyectos en el sistema educativo
•Otros… consúltanos

OTROS TRABAJOS

•Organización de jornadas, congresos, seminarios…
•Asesoramiento para campañas públicas de sensibilización
•Gestión de Secretarias Técnicas
•Asesoramiento a empresas, sindicatos y partidos políticos para la realización de campañas de publicidad
•Planes de comunicación
•Otros temas…, consúltanos

Volver a consultoría